|

Υπηρεσίες υποστήριξης

Υπηρεσίες υποστήριξης

Περιγραφή υπηρεσιών

Τα έγγραφα που ακολουθούν συμπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για οποιοδήποτε εφαρμόσιμο υπερισχύον συμφωνητικό, που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και της Dell (όπως είναι μεταξύ άλλων το τυπικό κύριο συμφωνητικό αγοράς πελάτη της Dell) ή, απουσία ενός τέτοιου συμφωνητικού, του τυπικού τιμολογίου της Dell.
Όροι και προϋποθέσεις πώλησης.

Κύριο συμφωνητικό εξυπηρέτησης πελάτη

Dell Education Services

Συμφωνητικό συνεργασίας εξυπηρέτησης EqualLogic της Dell

IT Consulting and Professional Services
DVS Wyse WDM FiveDay Implementation ServiceDescription
DVS Wyse WDM ThreeDay Implementation ServiceDescription
DVS Wyse WSM FiveDay Implementation ServiceDescription
DVS Wyse WSM ThreeDay Implementation ServiceDescription


Υπηρεσίες υποστήριξης
Dell ProSupport για λογισμικό (Dell ProSupport for Software)
Προληπτική Συντήρηση (Proactive Maintenance)
Dell ProSupport for Multivendor Software
Dell ProSupport (Dell ProSupport)
Εμπορική Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού (Commercial Basic Hardware Services)
ProSupport for Virtual Integrated System Self Service Creator
ProSupport for Advanced Infrastructure Manager
ProSupport for CommVault Simpana
Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό (Single Incident Expired Warranty Support)
Υπηρεσία Αντικατάστασης Μπαταριών Εκτός Εγγύησης (BRS) για σφραγισμένες μπαταρίες (Out-of-Warranty Battery Replacement Service(BRS) for Sealed Batteries)
Dell ProSupport Force10 Service
DellTM  IT Advisory Services
Dell Compellent Copilot Optimize Service Description
Dell ProSupport Plus
Βασική υποστήριξη υλικού
On-site Diagnosis
ProSupport for Your Enterprise
Dell ProSupport for OEM
Připojena učebna telefonem a Pokročilé podpůrné služby (v angličtině)
Dell Compellent Copilot Support Terms and Conditions
Dell Compellent Copilot Optimize
Dell Compellent Copilot Optimize Reporting
Dell Compellent Copilot SAN Health Check
Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για OEM
Out of Warranty Technical Support
Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need (Dell ProSupport Point of Need Services)


Data Protection Options
Keep Your Hard Drive (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου)
Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)


Installation Services
Click here to view Service Descriptions


IT Management Software-as-a-Service (SaaS) – Service Description
IT Management SaaS Service Description (to be used in conjunction with Dell Terms of Sale or other master agreement(s))


Dell has closed our DDM, RIM and eSmart SaaS solutions to new customers as of February 13th, 2012. This specification sheet is posted at the link below for the convenience of customers who purchased this service from Dell prior to February 13, 2012.”


Deployment Services - Asset Resale & Recyling
Μεταπώληση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών με επιτόπια διαγραφή δεδομένων - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (IT Asset Resale with Onsite Data Wipe EMEA)
Ανακύκλωση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (IT Asset Recycling)
Δωρεά περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (IT Asset Donation EMEA)
"Μεταπώληση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών με διαγραφή δεδομένων έξω από τον χώρο του πελάτη Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (IT Asset Resale with Offsite Data Wipe )"


IT Management Software-as-a-Service (SaaS) – Specifications Sheets
AlertFind
EMS Email Continuity
EMS Email Enterprise Archive
EMS Email Rapid Archive
EMS Email Security


Installation Services
Managed Deloyment Bundle
Basic System Setup and Network Printer Installation
PC Installation + Internet Connection
PC Installation + Data Transfer
Peripheral Installation


Deployment Services
Configuration Services Service Description


Deployment Services - Enterprise Configuration & Deployment
Installation and Implementation of a Dell Networking W-Series Wireless Network
Installation of Additional Dell Networking W-Series Wireless Access Points
Remote Implementation or Replication of Dell EqualLogic FS7xxx
Απομακρυσμένη υλοποίηση συσκευής Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified)
Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell (Installation and Implementation of a Dell Network Switch)
Υπηρεσίες Διάρθρωσης της Dell (Dell Configuration Services)


Logistics Services
Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell (Dell Logistics Services)


Asset Protection Options
Battery Replacement Service
Accidental Damage Protection


Modular Services
Dell Modular Services


Others
Remote Configuration of a Dell KACE K1000, Service Desk
Remote Implementation of a Dell KACE Appliance


Custom Factory Integration


Managed Network Services
Advanced Network Monitoring
Basic Network Management
Advanced Network Management

* Το περιεχόμενο που ακολουθεί είναι στα Αγγλικά.

snWW03