|

Υπηρεσίες υποστήριξης

Υπηρεσίες υποστήριξης

Περιγραφή υπηρεσιών

Τα έγγραφα που ακολουθούν συμπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για οποιοδήποτε εφαρμόσιμο υπερισχύον συμφωνητικό, που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και της Dell (όπως είναι μεταξύ άλλων το τυπικό κύριο συμφωνητικό αγοράς πελάτη της Dell) ή, απουσία ενός τέτοιου συμφωνητικού, του τυπικού τιμολογίου της Dell.
Όροι και προϋποθέσεις πώλησης.

Συμφωνητικό συνεργασίας εξυπηρέτησης EqualLogic της Dell


Deployment Services - Enterprise Configuration & Deployment
Απομακρυσμένη υλοποίηση συσκευής Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified)
Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell (Installation and Implementation of a Dell Network Switch)
Συμβουλευτική υπηρεσία εξ αποστάσεως (Remote Consulting Services)


Asset Protection Options
Accidental Damage Protection

Support Services
Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection
Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό (Single Incident Expired Warranty Support)


Others
Remote Configuration of a Dell KACE K1000, Service Desk
Remote Implementation of a Dell KACE Appliance

snWW08