|

Právní informace

Právní informace

Právní informace

Místní aplikace základních podmínek prodeje firmy Dell - hypertextový odkaz.

Informace a odmítnutí odpovednosti

"Firma Dell se primereným zpusobem stará o zajištení toho, aby informace, které se objeví na tomto míste byly presné a aktuální. Nicméne dochází k chybám a opomenutím a uivatel by nemel povaovat presnost informací firmy Dell. Na ádný z materiálu obsaených na tomto míste nelze spoléhat jako na vyjádrení nebo tvrzení skutecnosti.

Firma Dell nemá ádnou kontrolu nad tím, kde mue uivatel informaci pouít a nebude tedy odpovedná za ádné ušlé zisky nebo smlouvy nebo jakoukoliv neprímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vznikne na základe pouití takové informace nebo v souvislosti s jejím pouitím.

Zákonná práva zákazníka obchodujícího s firmou Dell jako zákazník zustanou nedotcena."

Hypertextové odkazy

"Firma Dell nemue prezkoumat a ani nezkoumala všechna místa spojená s tímto místem a nemue nést odpovednost za jejich obsah. Uivatelé jsou napojeni na další místa na své vlastní riziko a pouívají tato místa v souladu se základními podmínkami pouívání pro tato místa."

Prenášený materiál

"Se všemi materiály nebo informacemi, které jsou jakýmkoliv zpusobem prenášené nebo zasílané poštou na toto místo, se bude zacházet jako s nikoli duvernými a mohou být rozširovány nebo ukládány nebo pouívány firmou Dell nebo jejími pridruenými spolecnostmi pro jakýkoliv úcel vcetne vývoje, výroby a marketingu výrobku. Nezasílejte poštou ani neprenášejte na toto místo nebo z neho ádné nezákonné, výhruné, pomlouvacné, obscénní, skandalizující, poburující, pornografické nebo sprosté materiály nebo jiné materiály, které mohou zadat prícinu vzniku jakékoliv obcanskoprávní nebo trestneprávní odpovednosti na území, kam toto místo patrí."

Autorské právo

"Firma Dell udeluje povolení pouívat, kopírovat a rozširovat materiály, které se objevují na tomto míste a jakoukoliv s nimi spojenou grafiku za predpokladu, e se na všech kopiích objeví oznámení o autorském právu uvedené níe."

Dell Computer Corporation 2001

"Tam, kde se na míste pouívá, kopíruje nebo distribuuje materiál tretí strany, musí se také na všech kopiích objevit oznámení o autorském právu, které náleí této tretí strane." Výše uvedené oznámení bylo vloeno do Framesetu tak, aby se objevilo vdy, kdykoliv je stránka vytištena.

Ochranné známky

Ochranné známky a loga ("Ochranné známky") pouívané a zobrazené na tomto míste jsou zapsanými ochrannými známkami a nezapsanými známkami spolecnosti Dell (prípadne dalších subjektu) a nesmejí být pouívány v propagacních materiálech v souvislosti s distribucí jakýchkoliv informací nebo materiálu získaných z tohoto místa bez predchozího písemného souhlasu majitele ochranné známky - hypertextový odkaz na Ochranné známky.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

  1. Ochranné známky a loga ("Ochranné známky") pouívané a zobrazené na tomto míste jsou zapsanými ochrannými známkami a nezapsanými známkami spolecnosti Dell (prípadne dalších subjektu) a nesmejí být pouívány v propagacních materiálech v souvislosti s distribucí jakýchkoliv informací nebo materiálu získaných z tohoto místa bez predchozího písemného souhlasu majitele ochranné známky - hypertextový odkaz na Ochranné známky.
  2. nné známky

Teoreticky specifika státu ukazující zapsané ochranné známky /nezapsané známky v kadém z našich státu IBU - SC mue zajistit výpis.

Pokud to není moné, potom následující mue jít na Právní stránku po prvním odstavci.

"Dell, logo Dell, DellWare, Dimension, Optiplex, Readyware, Selectcare, PowerEdge, Latitude, Openline, Deskdock, Techfax, Safesite, Focalpoint, Optiframe jsou bud zapsané ochranné známky nebo nezapsané známky Dell Computer Corporation ve Spojených státech a dalších zemích."

Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW02