|

Algemene Voorwaarden Comfort Card Financiering

Algemene Voorwaarden Comfort Card Financiering

Comfort Card Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Algemene voorwaarden

Comfort Card is een merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.

 1. Algemene informatie
  1. Santander Consumer Finance Benelux B.V.
   Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van (dooropend en niet-doorlopend) krediet, en het uitgeven van kaarten zoals de Budget Card, Option Card en Store Cards (winkelkaarten). Santander Consumer Finance Benelux B.V. is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011170. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30076284.
  2. Algemene Voorwaarden
   Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Santander Consumer Finance Benelux B.V., gevestigd te Utrecht. De tekst van de Algemene Voorwaarden geldt met ingang van 1 mei 2009. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle krediettransacties, alsmede op de aanbiedingen daarvoor, welke worden aangegaan met c.q. aangeboden door of namens Santander Consumer Finance Benelux B.V.
  3. Producten
   1. Doorlopende kredieten
    1. Doorlopend geldkrediet: de krediettransactie waarbij door Kredietnemer op verschillende tijdstippen geldsommen kunnen worden opgenomen bij Santander Consumer Finance Benelux B.V., waarbij de Kredietnemer gehouden is ter zake een of meer betalingen te verrichten.
    2. Doorlopend goederenkrediet: de krediettransactie waarbij door Kredietnemer bij een bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. aangesloten leverancier/ retailer (hierna: leverancier) goederen kunnen worden aangeschaft, waarbij de Kredietnemer gehouden is ter zake een of meer betalingen te verrichten.
    3. Een combinatie van (i) en (ii): een doorlopend krediet waarbij én goederen kunnen worden aangeschaft én geldsommen kunnen worden opgenomen, waarbij de Kredietnemer gehouden is ter zake een of meer betalingen te verrichten.
   2. Niet-doorlopende kredieten
    1. Geldkrediet: de krediettransactie waarbij door Santander Consumer Finance Benelux B.V. aan Kredietnemer een geldsom ter beschikking wordt gesteld, waarbij de Kredietnemer gehouden is ter zake een of meer betalingen te verrichten.
    2. Goederenkrediet: de krediettransactie waarbij door Santander Consumer Finance Benelux B.V. aan een bij haar aangesloten leverancier een geldsom ter beschikking wordt gesteld ter voldoening van de contantprijs van een goed dat aldaar door Kredietnemer wordt aangeschaft, waarbij de Kredietnemer gehouden is ter zake een of meer betalingen te verrichten.
   3. Kaarten
    1. Krediet met de faciliteit van een betaalkaart (Budget Card): een doorlopend krediet waaraan een kaart is gekoppeld. De Budget Card kan worden gebruikt voor het opnemen van geld én als betaalinstrument voor de aankoop van goederen, tezamen tot ten hoogste de overeengekomen kredietlimiet.
    2. Krediet met de faciliteit van een betaalkaart en een rentevrije periode (Option Card): een doorlopend krediet met een uitgestelde betaalfaciliteit waaraan een kaart is gekoppeld. De Option Card kan worden gebruikt voor het opnemen van geld én als betaalinstrument voor de aankoop van goederen, tezamen tot ten hoogste de overeengekomen kredietlimiet. Voor alle aankopen die met de Option Card worden gedaan, geldt dat Kredietnemer zelf de keuze maakt of hij een aankoop ineens óf in termijnen terugbetaalt. Kiest kredietnemer voor betaling ineens en binnen 22 dagen na dagtekening van het rekeningoverzicht (maximaal 53 dagen na aankoop), dan is hij geen rente verschuldigd.
    3. Store Cards (winkelkaarten): Store cards zijn voor wat betreft de mogelijkheden en voorwaarden gelijk aan de Budget Card of Option Card, maar staan op naam van een leverancier.
   4. Comfort Lease, 0% Lease, Uitgestelde Lease, Uitgesteld Betalen en Flex-i-Pay zijn niet-doorlopende goederenkredieten.
 2. Overeenkomst op afstand
  Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die wordt gesloten met een Kredietnemer zonder fysieke aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Santander Consumer Finance Benelux B.V. of een leverancier. Hierbij kan gedacht worden aan een overeenkomst gesloten via internet, middels het insturen van een coupon of via telemarketing. Naast de Algemene Voorwaarden opgenomen in paragraaf 3 zijn de volgende aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing op een dergelijke overeenkomst op afstand.
  1. Bedenktijd
   1. Kredietnemer kan een overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen, ontbinden gedurende een ontbindingsperiode van veertien kalenderdagen met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.
   2. In het geval Kredietnemer gebruik maakt van de ontbindingsbevoegdheid onder (a) is deze daarvoor geen boete verschuldigd.
  2. Ontbindingsprocedure
   1. Ontbinding van de overeenkomst op grond van 2.1 onder a moet voor het verstrijken van de ontbindingsperiode schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Santander Consumer Finance Benelux B.V., Klantenservice, t.a.v. de manager, Postbus 2343, 3500 GH Utrecht.
   2. De ontbinding is in ieder geval tijdig kenbaar gemaakt indien deze schriftelijk is verzonden voor het einde van de ontbindingsperiode.
 3. Kredietovereenkomst
  1. Prospectus
   Voor alle financiële producten van Santander Consumer Finance Benelux B.V. is een prospectus opgesteld, welke kosteloos opgevraagd kan worden bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. via Postbus 2343, 3500 GH Utrecht.
  2. De looptijd en de kredietvergoeding
   1. Voor doorlopende kredieten geldt een variabele looptijd en een variabele kredietvergoeding. Onder variabele looptijd wordt verstaan dat de looptijd van de transactie wordt aangepast aan de hoogte van het uitstaand saldo. Onder variabele kredietvergoeding wordt verstaan dat het vooraf vastgestelde kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn gedurende de looptijd kan worden gewijzigd.
   2. Voor niet-doorlopende kredieten gelden een vaste looptijd en vaste kredietvergoeding.
   3. In het kader van promotionele acties kunnen bijzondere producten worden aangeboden, waarbij aan de normaal geldende betalingsregeling van een krediet een rentevrije en/of aflossingsvrije periode vooraf gaat.
  3. Het tot stand komen van de krediettransactie
   1. De krediettransactie komt tot stand nadat de aanvraag van een krediet door Santander Consumer Finance Benelux B.V. is aanvaard en de kredietovereenkomst, welke is opgemaakt in een akte, door of namens alle partijen is ondertekend.
   2. Santander Consumer Finance Benelux B.V. zal zich voor aanvaarding van de kredietaanvraag genoegzaam (laten) informeren aangaande de kredietwaardigheid van de aanvrager(s).
   3. Indien Santander Consumer Finance Benelux B.V. de kredietaanvraag niet heeft aanvaard doet zij de aanvrager(s) op hun verzoek schriftelijk opgave van de redenen daarvan.
  4. Registratie en verwerking van gegevens
   1. Santander Consumer Finance Benelux B.V. neemt deel aan een stelsel van kredietregistratie en zij zal vóór aanvaarding van de kredietaanvraag informatie aangaande de kredietwaardigheid van de aanvrager(s) (doen) opvragen bij het Bureau Kredietregistratie ("BKR") te Tiel. Na aanvaarding van de kredietaanvraag zal de krediettransactie welke daarmee tot stand is gekomen voor registratie worden aangeboden bij het BKR te Tiel. Ook van onregelmatigheden in de afwikkeling van de krediettransactie, zal, overeenkomstig het Algemeen Reglement van de Stichting Kredietregistratie, bij het BKR te Tiel melding worden gedaan.
   2. De persoons- en andere gegevens van de Kredietnemer(s) worden verwerkt conform de doeleinden die door Santander Consumer Finance Benelux B.V. bij het College Bescherming Persoonsgegevens zijn gemeld.
   3. Ter zake de verwerking van gegevens zal Santander Consumer Finance Benelux B.V. de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Santander Consumer Finance Benelux B.V. zal persoons- en andere gegevens ter beschikking stellen aan derden indien dit wettelijk is toegestaan, Kredietnemer daarvoor toestemming heeft verleend en/of dit voor de afwikkeling van de krediettransactie en eventuele (buitengerechtelijke) incassowerkzaamheden ter zake van achterstallige betalingen, noodzakelijk is.
   4. Santander Consumer Finance Benelux B.V. zal persoonsgegevens niet voor direct marketingdoeleinden gebruiken en zal tevens de persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan een leverancier, tussenpersoon of partner van Santander Consumer Finance Benelux B.V. voor marketingdoeleinden, tenzij Kredietnemer hiertoe toestemming heeft verleend.
  5. Wijziging van persoonlijke gegevens of omstandigheden
   1. Kredietnemer(s) is/zijn verplicht Santander Consumer Finance Benelux B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in zijn/haar persoonlijke gegevens, waaronder ook zijn/haar adresgegevens.
   2. Kredietnemer(s) is/zijn verplicht Santander Consumer Finance Benelux B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van alle omstandigheden welke nadelig zijn voor zijn/haar financiële positie.
  6. Afwikkeling van de krediettransactie
   1. Uit hoofde van de krediettransactie is Kredietnemer verplicht aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. betalingen te doen, volgens de betalingsregeling die bij het aangaan van de transactie is overeengekomen.
   2. Betaling van de overeengekomen termijnbedragen vindt in beginsel plaats door middel van automatische incasso.
   3. Betaling door Kredietnemer aan een leverancier of aan een ander kan nooit worden aangemerkt als aflossing van het krediet en het bevrijdt de Kredietnemer niet van betaling aan Santander Consumer Finance Benelux B.V.
   4. Op verzoek van Kredietnemer kan gedurende de looptijd van de krediettransactie wijziging van de overeengekomen betalingsregeling plaatsvinden, maar dan altijd met inachtneming van het overeengekomen minimum termijnbedrag. Bij wijziging van de betalingsregeling voor niet-doorlopende kredieten vindt een herberekening van de kredietvergoeding plaats.
  7. Rekeningoverzichten
   1. Kredietnemer ontvangt van Santander Consumer Finance Benelux B.V. periodiek een rekeningoverzicht voor doorlopende kredieten.
   2. Het rekeningoverzicht vermeldt de betalingsregeling alsmede de actuele gegevens met betrekking tot de krediettransactie. Bij krediettransacties met een variabele kredietvergoeding zal in ieder geval van elke wijziging in de kredietvergoeding op het eerstvolgende rekeningoverzicht melding worden gemaakt.
   3. Behoudens tegenbewijs door Kredietnemer zal het rekeningoverzicht gelden als bewijs van de hoegrootheid van de op die datum geldende vordering van Santander Consumer Finance Benelux B.V.
  8. Vervroegde aflossing van het krediet
   Kredietnemer is te allen tijde bevoegd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van het krediet. Onder vervroegde aflossing wordt verstaan de betaling van een groter bedrag dan het overeengekomen termijnbedrag.
   1. Vervroegde aflossing van doorlopend krediet. Voor vervroegde aflossing van het krediet is Kredietnemer geen extra kosten verschuldigd, behoudens het hierna bepaalde onder b (i) en b (ii).
   2. Vervroegde aflossing van niet-doorlopend krediet.
    1. Voor vervroegde aflossing van niet-doorlopend krediet, niet zijnde Comfort Lease, 0% Lease, Uitgestelde Lease, Uitgesteld Betalen of Flex-i-Pay, is Kredietnemer een vergoeding verschuldigd.
    2. De vergoeding voor het vervroegd aflossen van een niet-doorlopend krediet is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt en wordt, naar evenredigheid, als volgt berekend:
     • aflossing voordat meer dan 1/5e deel van de looptijd is verstreken: 5% van de kredietsom nadat meer dan 1/5e deel, maar niet meer dan 2/5e deel van de looptijd is verstreken: 3% van de kredietsom nadat meer dan 2/5e deel, maar niet meer dan 3/5e deel van de looptijd is verstreken: 2% van de kredietsom nadat meer dan 3/5e deel van de looptijd is verstreken: nihil.
  9. Vervroegde opeisbaarheid
   Het door Kredietnemer verschuldigde is vervroegd opeisbaar indien:
   1. Kredietnemer gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na daartoe in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van betalingsverplichtingen;
   2. Kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat rekeninghouder binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten;
   3. Kredietnemer is overleden en Santander Consumer Finance Benelux B.V. gegronde reden heeft om aan te nemen dat diens betalingsverplichtingen niet (meer) zullen worden nagekomen;
   4. Kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
   5. de kredietovereenkomst is aangegaan op basis van door Kredietnemer bewust verstrekte onjuiste gegevens en Santander Consumer Finance Benelux B.V. de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend geweest zou zijn.
  10. Blokkering kredietlimiet doorlopend krediet
   Santander Consumer Finance Benelux B.V. heeft het recht het gebruik van de bestedingsruimte van een doorlopend krediet te beperken en geen nieuwe geldopnames of aankopen meer toe te staan:
   1. indien zich, nadat de krediettransactie is aangegaan, omstandigheden voordoen of feiten bekend worden, welke een normale afwikkeling van de krediettransactie in gevaar brengen. Deze beperking wordt weer opgeheven zodra Santander Consumer Finance Benelux B.V. van oordeel is dat normale afwikkeling van de krediettransactie weer voldoende is gewaarborgd;
   2. nadat de kredietovereenkomst overeenkomstig artikel 3.13 is opgezegd;
   3. zodra Kredietnemer de leeftijd van 74 jaar heeft bereikt.
  11. Beëindiging van de kredietovereenkomst
   1. Kredietnemer en Santander Consumer Finance Benelux B.V. zijn beiden gerechtigd de kredietovereenkomst op te zeggen door middel van een schriftelijke opzegging, met dien verstande dat de opzegging pas tot beëindiging van de kredietovereenkomst kan leiden, vanaf het moment dat Kredietnemer aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Santander Consumer Finance Benelux B.V. heeft voldaan.
   2. De kredietovereenkomst eindigt van rechtswege en zonder dat opzegging is vereist zodra Santander Consumer Finance Benelux B.V. het uitstaand saldo vervroegd opeist op één van de gronden als beschreven in artikel 3.9.
   3. De kredietovereenkomst eindigt van rechtswege en zonder dat opzegging vereist is zodra Kredietnemer, nadat hij de leeftijd van 74 jaar heeft bereikt, aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Santander Consumer Finance Benelux B.V. heeft voldaan.
  12. Kaarten
   1. Aan Kredietnemer van een doorlopend krediet kan een kaart worden verstrekt, voor het doen van geldopnames en om te gebruiken als betaalmiddel voor aankopen bij bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. aangesloten leveranciers.
   2. Bij blokkering van het doorlopend krediet als bepaald in artikel 3.10, alsmede na beëindiging van de kredietovereenkomst als bepaald in artikel 3.13, is het gebruik van de kaart niet meer mogelijk.
   3. De aan Kredietnemer verstrekte kaart is en blijft eigendom van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Bij beëindiging van de relatie dient de kaart in tweeën geknipt aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. te worden geretourneerd.
  13. Verlies of diefstal van de kaart
   1. In geval van verlies of diefstal van de kaart dient Kredietnemer de kaart te laten blokkeren door het verlies of diefstal bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. te melden. Na blokkering is het gebruik van de kaart niet meer mogelijk.
   2. Verlies of diefstal van de kaart dient telefonisch, schriftelijk of elektronisch bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. te worden gemeld. De melding dient binnen 5 dagen schriftelijk aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. te worden bevestigd. Bij schriftelijke of elektronische meldingen wordt de kaart direct na ontvangst van de melding door Santander Consumer Finance Benelux B.V. geblokkeerd.
   3. Zodra Kredietnemer op de hiervoor beschreven wijze heeft zorggedragen voor blokkering van de verloren of gestolen kaart is hij/zij niet meer aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik van die kaart.
   4. Aan Kredietnemer wiens kaart is verloren of gestolen kan een nieuwe kaart worden verstrekt.
  14. Aanvullende service
   Santander Consumer Finance Benelux B.V. biedt Kredietnemers extra service met de Comfort Kaartbescherming, het Comfort Laagste Prijsplan, de Comfort Productbescherming (Comfort Compleet), het Comfort Protectieplan en het Comfort Servicepakket. Voor de aanvullende service gelden afzonderlijke voorwaarden, welke gelijktijdig met onderhavige Algemene Voorwaarden aan Kredietnemers worden verstrekt.
  15. Klachtenregeling
   Santander Consumer Finance Benelux B.V. heeft een interne klachtenprocedure. De gehele tekst van deze procedure kunt u opvragen bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. afdeling Klantenservice. Klachten kunnen in eerste instantie schriftelijk ingediend worden bij Klantenservice, t.a.v. de manager, Postbus 2343, 3500 GH Utrecht of telefonisch op nummer 030-6388100.
  16. Aansprakelijkheid voor geleverde goederen en/of diensten
   1. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken aan de door leverancier verkochte c.q. geleverde goederen en/of diensten of voor andere tekortkomingen in de nakoming door de leverancier van de overeenkomst met de rekeninghouder, dan wel indien de Kredietnemer ontevreden is over de geleverde goederen en/of diensten.
   2. De Kredietnemer zal klachten met betrekking tot de door de leverancier verkochte c.q. geleverde goederen en/of diensten alleen tot de desbetreffende leverancier kunnen richten. De Kredietnemer kan zich jegens Santander Consumer Finance Benelux B.V. niet beroepen op kortingen verleend door de leverancier of een recht op verrekening dat de Kredietnemer op een leverancier heeft.
   3. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van buiten gebruikstelling of storing van het elektronisch betalingsverkeer of het door welke oorzaak dan ook niet, niet tijdig en/of onvolledig gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Santander Consumer Finance Benelux B.V.
   4. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is niet gehouden om enige transactie op de rekening te boeken indien de leverancier betaling van een product met een kaart weigert.
  17. Overige bepalingen
   1. Santander Consumer Finance Benelux B.V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   2. Kredietnemers worden geacht wijzigingen in de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien zij niet binnen 14 dagen na toezending van de nieuwe voorwaarden door Santander Consumer Finance Benelux B.V. schriftelijk bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. hebben aangegeven dat zij niet akkoord zijn met de doorgevoerde wijziging of aanvulling onder gelijktijdige opzegging van de kredietovereenkomst.
   3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bewijswaarde van een kopie van de kredietovereenkomst, als scan, fotokopie of in enige andere vorm, dezelfde bewijswaarde heeft als een origineel exemplaar van de kredietovereenkomst.
  18. Geschillen
   1. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is aangesloten bij de geschillencommissie Bureau Kredietregistratie. Deze geschillencommissie kan Kredietnemer inschakelen bij onenigheid over de registratie bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Zie hiervoor www.bkr.nl. Alvorens echter de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie dient de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Santander Consumer Finance Benelux B.V., conform het bepaalde in artikel 3.15, of het Bureau Kredietregistratie. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en tegen deze uitspraak staat geen beroep open.
   2. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFid). Dit instituut geeft voor partijen bindende adviezen. Kredietnemer kan een klacht indienen bij het KiFid. Zie hiervoor: www.kifid.nl. Alvorens echter de klacht voor te leggen aan het KiFid dient de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. In beginsel kan deze uitspraak niet voorgelegd worden aan de rechter.
   3. In plaats van zich te wenden tot een geschillen- dan wel klachtencommissie kan Kredietnemer geschillen ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.
  19. Toepasselijk recht
   Op de Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Santander Consumer Finance Benelux B.V. en Kredietnemer aangegaan, is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 1999-2021 Dell Inc.

snWW05|8.8.0.5