|

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Kjøp av Dell-produkter og -tjenester er underlagt en av de følgende vilkårene og betingelsene. Les dem nøye.

Salgsbetingelser for direkte salg til forbrukere

Salgsbetingelser for bedrifter

Vilkår og betingelser for salg for personer eller foretak som kjøper for å videreselge (gjelder alle kjøp av produkter som kjøperen har til hensikt å videreselge til andre)


SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERE - DIREKTE SALG - NORGE Klikk her
(versjon 1, 1 Februar 2011)

 1. Om dette dokumentet
  1.1 Dette dokumentet inneholder Dells Salgsbetingelser, som fastsetter rammene for Forbrukeres kjøp av Produkter og Services fra Dell. Bemerk, at dette dokumentet ikke finner anvendelse på ervervsdrivendes kjøp av Produkter og Services fra Dell, hvorpå ervervsdrivende ikke kan påberope seg noen del av disse Salgsbetingelser, samt at Dell ikke i henhold til disse Salgsbetingelser påtar seg ansvaret for tap en ervervsdrivende måtte lide som følge av bruk av Produkter og Services kjøpt i henhold til disse Salgsbetingelser.
  1.2 Salgsbetingelsene utgjør sammen med (1) Servicebeskrivelser og/eller (2) Produktbeskrivelser og (3) Kjøpesummen gjeldende for de Produkter og Services, som du ønsker å kjøpe fra Dell, den samlede Avtale mellom Dell og deg/Forbrukeren. Avtalen er et bindende dokument og Forbrukeren bør lese igjennom alle Avtaledokumentene grundig forut for bestilling av Produkter og Services hos Dell.
  1.3 Avtaledokumentene tilsikter å være i overensstemmelse med dine ufravikelige forbrukerrettigheter. I alle tilfelle vil gjeldende ufravikelige forbrukerrettigheter alltid ha forrang fremfor Avtalen.
   
 2. Definisjoner
  Avtale: Salgsbetingelsene, relevante Produktbeskrivelser og Servicebeskrivelser, samt Kjøpesummen.
  Dell: Dell A/S, CVR-nummer , Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S, Danmark;
  Forbruker: en fysisk person som hovedsaklig utenfor sitt erverv inngår avtale om kjøp av Produkter og Services fra Dell;
  Immaterielle Rettigheter: patenter, varemerker, opphavsrett, designrettigheter, know-how og andre beskyttede rettigheter;
  Kjøpesummen: det beløp, som Forbrukeren skal betale til Dell for de bestilte Produkter og Services;
  Ordre: Forbrukerens tilbud om å kjøpe Produkter og Services fra Dell;
  Ordrebekreftelse: Dells skriftlige aksept av Forbrukerens Ordre;
  Produktbeskrivelse: et dokument som utgjør en integrert del av Avtalen, og som beskriver Produkter, som Forbrukeren kjøper fra Dell;
  Produkt(er): vare(r), herunder Software, som beskrevet på Dells hjemmeside og/eller i annen dokumentasjon, samt i Ordrebekreftelser;
  Salgsbetingelser: dette dokument
  Servicebeskrivelse: et dokument som utgjør en integrert del av Avtalen, og som beskriver Services, som Forbrukeren kjøper fra Dell;
  Service(s): service og support, som utføres av Dell i henhold til gjeldende Servicebeskrivelse på Dells hjemmeside eller i annen dokumentasjon, samt i Ordrebekreftelse;
  Software: computer operativsystemer, applikasjoner og annen software som er fremstilt, eid eller lisensiert av Dell;
  Tredjepartsprodukter: produkter og services som Dell selger, men som ikke er fremstilt eller samlet av Dell eller Dell-merket;
  Tredjepartssoftware: computer operativsystemer, applikasjoner og annen software som Dell selger, og som er fremstilt, eid eller lisensiert av en tredjepartsutgiver eller lisensgiver.
   
 3. Bestilling av Produkter og Services hos Dell
  3.1 Forbrukere kan bestille Produkter og Services direkte fra Dell enten i vår webshop eller telefonisk. Tilbud fremsendt til Forbrukeren fra Dell er gyldig i 10 dager med mindre annet fremgår av et sådant tilbud;
  3.2 Ordrer som Forbrukere avgir via Dells webshop anses som et tilbud fra Forbrukeren til Dell om å kjøpe Produkter og/eller Services i henhold til denne Avtale. Det er således ikke inngått en avtale om kjøp av Produkter og Services, inntil Forbrukeren mottar Ordrebekreftelse fra Dell, jf. pkt. 3.3.
  3.3 Dell aksepterer Forbrukerens ordre ved utstedelse av skriftlig Ordrebekreftelse (for eksempel via e-mail), hvorved endelig Avtale anses inngått mellom Dell og Forbrukeren. Forbrukeren bør gjennomlese Ordrebekreftelsen grundig, og i rimelig tid heretter, gjøre Dell oppmerksom på eventuelle uoverensstemmelser mellom Forbrukerens Ordre og Ordrebekreftelsen.
  3.4 Produkter fra Dell er utviklet med henblikk på sedvanlig ikke-kommersiell bruk, herunder i Forbrukeres hjem og hjemmekontor. Dell innestår ikke for Produktenes anvendelighet eller funksjonalitet i andre sammenhenger eller miljøer eller for Produktenes oppfyllelse av Forbrukeres særlige behov og formål, med mindre spesifikk skriftlig Avtale herom er inngått mellom Dell og Forbrukeren.
   
 4. Kjøpesum og betaling
  4.1 Den Kjøpesum, som Forbrukeren skal betale, fremgår av Ordrebekreftelse og faktura fra Dell. Forbrukerens betaling av Kjøpesummen for Produkter og Services skal skje senest ved leveringen herav, med mindre et tidligere tidspunkt er avtalt mellom Dell og Forbrukeren. I tilfelle av for sen betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens regler, og Dell forbeholder seg retten til å pålegge Forbrukeren gebyrer og inndrivelsesomkostninger i henhold til forsinkelsesrenteloven og inkassolovens bestemmelser.
   
 5. Levering
  5.1 Den leveringsdato som er anført i Ordrebekreftelsen er kun et anslag. Levering vil imidlertid i alle tilfelle finne sted innenfor 30 dager fra Forbrukerens bestilling eller Dells mottagelse av tilbud fra Forbrukeren, med mindre annet er avtalt i forbindelse med bestillingen. Såfremt den anslåtte leveringsdato ikke kan overholdes og levering ikke kan finne sted innen 30 dager fra Dells mottagelse av bestilling eller tilbud fra Forbrukeren, vil Dell kontakte Forbrukeren med henblikk på å inngå avtale om ny leveringsdato. Såfremt levering ikke finner sted innen 30 dager fra Forbrukerens bestilling eller Dells mottagelse av tilbud fra Forbrukeren, eller en på forhånd avtalt senere leveringsdato, og ønsker Forbrukeren ikke å akseptere ny leveringsdato heretter, kan Forbrukeren annullere Ordren og få Kjøpesummen refundert.
  5.2 Leveringsstedet er det stedet som er anført i Ordrebekreftelsen.
  5.3 Av praktiske årsaker kan dellevering av Produkter finne sted.
  5.4 Forbrukeren bør ved levering av Produkter omhyggelig undersøke disse og uten ugrunnet opphold underrette Dell i tilfelle av manglende eller mangelfull levering av Produkter og Services i forhold til det som er anført i fraktbrevet; levering av Produkter og Services, som ikke er i overensstemmelse med det bestilte, jf. dog pkt. 3.3. og 3.4; levering av Produkter, hvis emballasje er beskadiget samt levering av Produkter med synlig skade, samt ved Forbrukerens senere oppdagelse av ikke-synlige defekter i Produktene.
   
 6. Eiendomsrett og risiko
  6.1 Hvis det ikke er avtalt kontant betaling senest ved levering, overgår eiendomsretten først til Forbrukeren, når Dell har mottatt full betaling av Kjøpesummen .
  6.2 Risikoen for Produktenes hendelige undergang overgår til Forbrukeren ved levering av Produktene til Forbrukeren eller dennes representant, jf. dog pkt. 7.1
   
 7. Angrerett og aksept av Produkter
  7.1 Forbrukere gis 14 dagers angrerett etter angrerettloven, dog ikke for software, hvis forsegling (for eksempel elektroniske forseglinger) er brutt. Fristen regnes fra det seneste av tidspunktet for 1) levering av Produkter/Forbrukers mottagelse av Ordrebekreftelse vedrørende kjøp av Services eller 2) mottagelse av opplysninger om angreretten på et varig medium, eks. papir. Angreretten utnyttes ved Forbrukerens henvendelse til Dells Kundeservice, hvoretter Dell sørger for avhentning av Produktet hos Forbrukeren på det tidspunkt Dell med rimelighet anmoder om. Dell påtar seg risikoen for Produktets hendelige undergang ved transport av Produktet fra avhenting hos Forbrukeren. Returfraktomkostninger påhviler Forbrukeren. Produkter skal returneres i vesentlig uendret stand og mengde. Dell opplyser en returadresse og et returnummer, som bør fremgå tydelig på Produktets innpakning. Dell vil senest 14 dager etter at Forbruker har stilt varen til rådighet eller Dell har mottatt varen eller henteseddel refundere Kjøpesummen fratrukket rimelige returfraktomkostninger.
  7.2 Hvis Forbrukeren ved bruk velger ikke å akseptere en eventuell operativsystemlisens, aksepterer Dell alene å ta hele Produktet i retur og refundere Kjøpesummen, fratrukket rimelige returfraktomkostninger, såfremt dette skjer innenfor den i pkt. 7.1 nevnte frist.
   
 8. Reklamasjonsrett
  8.1 I tilfelle av mangler ved leverte Produkter utbedrer eller ombytter Dell slike Produkter i overensstemmelse med forbrukerkjøpslovens ufravikelige regler i en reklamasjonsperiode på 2 år fra leveringstidspunktet. For så vidt angår reklamasjon over Tredjepartsprodukter vil Dell i visse tilfelle be tredjepartsleverandører/lisensgivere av Tredjepartssoftware om å kontakte Forbrukeren med henblikk på å undersøke, om mangelen eksempelvis kan utbedres ved telefonisk rådgivning.
  8.2 Den 2-årige reklamasjonsretten finner ikke anvendelse på forbruksartikler som for eksempel toner til printere.
   
 9. Services
  9.1 Utover reklamasjonsretten, jf. pkt. 8, kan Forbrukeren kjøpe ytterligere Services fra Dell. Forbrukerens eventuelle tilleggskjøp av Services påvirker og reduserer ikke Forbrukerens ufravikelige rettigheter, herunder reklamasjonsretten, som gjelder parallelt med tilleggskjøpte Services . Dells forpliktelser i medhold av Forbrukerens tilleggskjøp av Services fremgår av Dells Servicebeskrivelser. Alle Servicebeskrivelser er tilgjengelige på www.dell.no/servicedescriptions. Forbrukeren bør gjøre seg kjent med relevante Servicebeskrivelser forut for bestilling av Services fra Dell.
  9.2 Dell vil i videst mulig omfang bestrebe seg på å oppfylle de i Servicebeskrivelsene anførte responstider. Disse kan variere avhengig av avstanden og tilgjengeligheten til Produktenes lokasjon mv. Bortsett fra det i pkt. 12 anførte er Dell ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap forårsaket av Dells manglende oppfyllelse av relevante responstider anført i Servicebeskrivelser, likesom Dell ikke er erstatningsansvarlig for eller forpliktet i relasjon til manglende avhjelping av mangler i henhold til Avtale om tilleggskjøpt Service. Denne bestemmelsen påvirker ikke Forbrukerens eventuelle rett til dekning av eventuelle tap i medhold av Forbrukerens ufravikelige rettigheter.
  9.3 Dells Service- forpliktelser er med forbehold for korrekt bruk av Produktene og gjelder ikke for eventuelle deler av Produkter, som er blitt endret eller reparert uten Dells forutgående skriftlige samtykke. Dells forpliktelser vil ikke være gjeldende, hvis en mangel skyldes eksterne forhold så som ekstrem varmepåvirkning (herunder brann), ulykke, uhell, fukt, elektrisk påvirkning eller andre påvirkninger, som ikke er normalt forekommende i forbindelse med sedvanlig ikke-kommersiell bruk, jf. punkt 3.4, eller som måtte være anført i den relevante Servicebeskrivelsen. Uansett ovenstående er følgende unntatt fra Service, med mindre annet er anført i Servicebeskrivelsen: Arbeid utenfor den normale lokale arbeidstid, flytting, forebyggende vedlikehold, forbruksartikler; reparasjon av Produkter, som fungerer i overensstemmelse med bransjestandarder, herunder bl.a. defekte piksels på skjermer, overførsel av data eller Software samt virus. Det utføres ikke Service på deler som ikke er kritiske for Produktets funksjon, herunder hengsler og kosmetiske elementer.
  9.4 Som beskrevet i Servicebeskrivelsene, omfatter Dells Services ikke Tredjepartsprodukter, herunder Tredjepartssoftware, men Dell viderefører til Forbrukeren eventuelle garantier, som er ytet av Dells Tredjepartsleverandør.
  9.5 Dells utførelse av Services innebærer som utgangspunkt obligatorisk telefonisk eller internettbasert feilsøking, før Dell, avhengig av avtalt servicenivå, eventuelt sender tekniker til Forbrukerens lokasjon. Forbrukeren skal samarbeide med Dell i rimelig omfang, herunder medvirke til telefonisk og/eller internettbasert feilsøking, i forbindelse med Dells levering av Services og avholder egne telefon- og internettomkostninger i forbindelse med mottagelse av Services.
  9.6 Forbrukeren gjøres oppmerksom på at Servicebeskrivelser kan inneholde ytterligere bestemmelser som er spesifikke for de enkelte Services og som supplerer disse Salgsbetingelser.
   
 10. Utskiftede Produkter og Produkt-deler
  Dell eier Produkter og Produkt-deler, som utskiftes i forbindelse med oppfyllelse av reklamasjonsrett og/eller levering av Services. Dell kan anmode Forbrukeren om for Dells regning å returnere sådanne utskiftede Produkter eller Produkt-deler. Såfremt Forbrukeren ikke på Dells anmodning returnerer utskiftede Produkter eller Produkt-deler forbeholder Dell seg retten til å fakturere Forbrukeren for dette.
   
 11. Uforutsette begivenheter/Force Majeure
  11.1 Hverken Forbrukeren eller Dell er ansvarlig for manglende oppfyllelse av forpliktelser i henhold til Avtalen, i det omfang manglende oppfyllelse skyldes omstendigheter utenfor deres rimelige kontroll ("Force Majeure"), herunder men ikke begrenset til streik, terroristhandlinger, krig, naturkatastrofer mv.
  11.2 I tilfelle av at en Force Majeure-situasjon forhindrer rettidig levering, jf. pkt. 5.1, kan Forbrukeren og Dell avtale nytt leveringstidspunkt i henhold til pkt. 5.1. Såfremt en Force Majeure-situasjon pågår i mer enn 60 dager forbeholder Dell seg retten til å oppheve Avtalen ved skriftlig meddelelse herom til Forbrukeren, som heretter vil få refundert eventuelt betalt beløp.
   
 12. Dells ansvar og ansvarsbegrensninger
  12.1 Dell aksepterer å være ansvarlig for tingsskade, dødsfall og personskade forårsaket av Dells Produkter og Services i henhold til produktansvarsloven, grov uaktsomhet eller forsettlig atferd utvist av Dell, Dells ansatte, representanter og underleverandører, som agerer på vegne av Dell. For ovenstående ansvar gjelder der ingen ansvarsbegrensninger, bortsett fra Forbrukerens sedvanlige tapsbegrensningsplikt.
  12.2 Dell aksepterer utover dette å være ansvarlig i henhold til norsk retts alminnelige regler for tap, som Forbrukeren måtte lide som følge av Dells manglende overholdelse av Avtalen og ufravikelige regler som følger av lov.
  Dell er derimot ikke ansvarlig for tap, som:
  - er en følge av programvare-virus;
  - er en følge av Forbrukerens ukorrekte bruk av Produkter, herunder Forbrukerens unnlatelse av å følge Dells manualer og/eller rimelige instrukser gitt av Dells personale;
  - utspringer av at Forbrukeren ikke har foretatt fullstendige og oppdaterte sikkerhetskopier av edb-programmer og data.
   
 13. Immaterielle rettigheter og (Dell) software
  13.1 Dell holder Forbrukeren skadesløs for omkostninger og ansvar i forbindelse med krav reist som følge av at bruk av Produkter krenker tredjemanns Immaterielle Rettigheter. Dell kan i så fall tilbakekalle og utskifte eller endre Produktet eller refundere Forbrukeren Kjøpesummen. Forbrukeren holder Dell skadesløs for alle omkostninger og ansvar utsprunget av Immaterielle Rettigheter, som er spesifisert eller eid av Forbrukeren og integrert i Produktet.
  13.2 Alle Immaterielle Rettigheter i Produktene, som tilhører Dell, forblir Dells. Kunden skal straks underrette Dell om all krenkende eller uautorisert bruk av Produkter eller Immaterielle Rettigheter tilhørende Dell.
  13.3 Dell holder ikke Forbrukeren skadesløs for: (i) Tredjepartsprodukter og Tredjepartssoftware, (ii) uautoriserte endringer eller uautorisert bruk eller (iii) krav forårsaket av bruk av Produkter sammen med produkter, som ikke er levert av Dell.
  13.4 Kunden skal overholde lisensbetingelsene for all Software, herunder men ikke begrenset til Dells lisensbetingelser, som kan finnes på: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/policy/en/policy?c=us&l=en&s=gen&~section=016. Såfremt levert Software ikke ledsages av spesifikke lisensbestemmelser gir Dell Forbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisensadgang til å anvende Software levert av Dell. Software, som leveres til Forbrukeren, eller som Forbrukeren gis adgang til i forbindelse med Dells utførelse av Services må alene anvendes i den gjeldende Service-periode og i det omfang som det er nødvendig for, at Forbrukeren kan dra nytte av den pågjeldende Service. For så vidt angår Software levert av Dell må Forbrukeren ikke: (i) kopiere (bortsett fra sikkerhetskopi), justere, lisensiere, selge, overføre eller på annen måte overdra eller endre Softwaren eller (ii) unnlate å etterleve vilkår som er inkludert i Servicebeskrivelsen.
   
 14. Eksportrestriksjoner
  14.1 Forbrukeren gjøres hermed oppmerksom på, at Produktene, som kan inneholde teknologi og software, er underlagt eksportrestriksjoner i EU- og amerikansk lovgivning samt lovgivningen i det land, hvor Produktene leveres til eller benyttes i. I henhold til sådan lovgivning må Produktene ikke selges, utleies eller overdras til visse sluttbrukere, til visse anvendelsesformål og visse land. Forbrukeren aksepterer å overholde slik lovgivning. Forbrukeren aksepterer videre spesifikt, at Produktene ikke må anvendes i relasjon til våpen- eller masseødeleggelsesformål, herunder men ikke begrenset til design, utvikling, produksjon eller bruk av nukleære materialer eller nukleære våpen, missiler eller understøttelse av missilprosjekter, kjemiske eller biologiske våpen. Forbrukeren erklærer herved, at Forbrukeren ikke vil selge, utleie eller på annen måte overdra Produktene til sluttbrukere, som er involvert i sådanne aktiviteter.
  14.2 Dell forbeholder seg retten til uten ytterligere varsel å oppheve Avtalen, såfremt Forbrukeren misligholder eller Dell har begrunnet mistanke om at Forbrukeren misligholder ovenstående eksportrestriksjoner.
   
 15. Personopplysninger
  Personopplysninger, som Dell har mottatt fra Forbrukeren, oppbevares og behandles i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og Dells retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger. Dell kan videre gi sådanne personopplysninger til andre selskaper i Dell-konsernet eller til Dells representanter eller underleverandører, som utfører tjenesteytelser for Dell. Dell kan likeledes overføre personopplysninger til søsterselskaper, som kan være hjemmehørende i land utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeid (EØS) så som Dell Inc. i USA, i hvilket tilfelle Dell vil sørge for tilstrekkelig beskyttelse av de pågjeldende personopplysninger. Dells politikk til beskyttelse av privatlivets fred kan ses på Dells webside: http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/topics/footer/privacy?c=no&l=no&s=gen&~lt=popup eller fås ved å kontakte privacy@dell.com via email. Forbrukeren gir ved bestilling av Produkter og Services fra Dell sitt samtykke til at Forbrukerens persondata må behandles som anført ovenfor.
   
 16. Lovvalg og verneting
  Denne Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist i forbindelse med denne Avtalen skal avgjøres av de alminnelige norske domstoler. Wien-konvensjonen om avtaler om internasjonale kjøp finner ikke anvendelse.
   
 17. Overdragelse
  17.1 Dell kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen til kompetente tredjeparter, forutsatt at en sådan overdragelse ikke negativt påvirker:
  - Leveringen av Produkter og/eller Services I henhold til Avtalen, og
  - Forbrukerens rettigheter i medhold av Avtalen og gjeldende rett.
  17.2 Forbrukeren kan ikke overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til nærværende Avtale uten Dells forutgående skriftlige samtykke, med mindre annet følger av gjeldende ufravikelige lovgivning.
   
 18. Diverse
  Forbrukeren kan se alle Dells retningslinjer og nærmere opplysninger om Produkter og Services på www.dell.no.
   

Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge Klikk her
(versjon 5, 1 Februar 2011)

 1. Innledning
  Disse vilkår ("Vilkårene") gjelder for alle produkter, programvare og/eller tjenester som kjøpes av eller på vegne av kunden (den juridiske person som avtaler kjøp av produktene, programvaren og/eller tjenestene fra Dell) ("Kunden") direkte fra Dell AS ("Dell") kun til internt bruk og med utelukkelse av andre vilkår. Disse vilkår, sammen med Dells ordre- og servicedokumenter (som beskrevet nedenfor) utgjør en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Dell vedrørende kjøp av produkter, programvare og tjenester ("Avtalen"). Disse dokumentene vil ha følgende prioritert rekkefølge: (1) Ordredokumentene; (2) Servicedokumentene og (3) disse vilkår.
   
  Dersom Kunden og Dell har inngått separat avtale som erstatter kjøp av produkter, programvare og tjenester, skal den avtalen gå foran disse vilkårene. Vilkårene som fremkommer på Dells hjemmeside http://www.dell.com/downloads/emea/terms/dell_channel_partner_agreement_nono.pdf skal gjelde for produkter, programvare og tjenester som er kjøpt for videresalg av Kunden.
   
 2. Definisjoner
  "Arbeidserklæring" betyr gjensidig avtalt arbeidserklæring som beskriver spesielle ytelser og/eller levering som er avtalt mellom Kunden og Dell.
  "Dell-merket Produkt" betyr IT hardware, programvare og tilhørende produkter og tjenester merket med Dells logo eller som selges under "Dell"-merket og tilhørende komponenter, unntatt (1) produkter fra tredjemann og (2) eventuell deler eller komponenter som er tilsatt etter levering av produktene eller gjennom Dells spesialproduserte integrasjonstjeneste (CFI).
  "Fortrolig informasjon" betyr samlet informasjon om den avgivende part som ikke er allment kjent for publikum, for eksempel programvare, planlagte produkter, markeds- og salgsinformasjon, kunderegister, know-how eller forretningshemmeligheter som kan betegnes som fortrolig eller som, under omstendigheter som omfatter avgivelse av informasjon, burde bli behandlet som fortrolige.
  "Immaterielle rettigheter" betyr patenter, opphavsrett, databaserettigheter, etiske rettigheter, designrettigheter, registrert design, varemerke, servicemerke, domenenavn, metatags, bruksmønster, uregistrert design eller, dersom aktuelt, eventuell søknad om slik rettighet, eller andre industrielle eller immaterielle rettigheter som eksisterer hvor som helst rundt i verden og eventuelle immaterielle rettigheter innen know-how, dokumentasjon, og teknikker forbundet med Leveranse eller Materiale.
  "Leveranse" betyr materielle og immaterielle produkter, herunder rapporter, studier, case studies, tegninger, funn, håndbøker, prosedyrer og anbefalinger utarbeidet av Dell eller deres leverandører, lisenshavere som skal yte Tjenester.
  "Materiale" betyr alt innhold og andre elementer som er inkludert eller utgjør en del av Produktet, Tjenestene, Programvaren eller Leveransen, herunder tekst, grafikk, logo, knappeikoner, bilder, lydfiler, opplysninger, data, fotografier, grafer, videoer, skrifttype, musikk, lyder og programvare.
  "Ordredokumenter" betyr den pris- og/eller ordrebekreftelse og/eller faktura sendt fra Dell til Kunden som beskriver Produktene, Programvarene og Tjenestene som Kunden har kjøpt i henhold til Avtalen så vel som Pris, betalingsbestemmelser og andre vilkår.
  "Priser" betyr bruttopris som skal betales for Produktet, Programvaren og/eller Tjenesten og omfatter omkostninger som angitt i pkt. 3.2.
  "Produkter" betyr datahardware og tilhørende produkter levert av Dell i henhold til Avtalen.
  "Programvare" betyr all programvare, bibliotek, tilbehør, verktøy eller annen datamaskin eller programkode, i objekt- (binær) eller kildekodeformat, så vel som tilhørende dokumentasjon levert fra Dell til Kunden. Programvare omfatter programvare (1) levert av Dell og som er lokalt installert på Kundens hardware og/eller utstyr, eller (2) gjort tilgjengelig av Dell og som Kunden har fått adgang til via internett eller via andre fjernløsning (f.eks. hjemmesider, portaler eller "sky-baserte" løsninger).
  "Tjenester" betyr de tjenester som ytes av Dell og som beskrives i eventuelt Tjenestedokument.
  "Tjenestebeskrivelse" betyr beskrivelse av tjenester som angitt på www.dell.com/servicecontracts.
  "Tjenestedokumenter" betyr Tjenestebeskrivelser som er tilgjengelig på www.dell.com/servicecontracts , Arbeidserklæringer eller eventuelle andre gjensidig avtaledokumenter som beskriver Tjenestene, Programvaren eller Leveransen.
  "Tredjemannsprodukter" betyr alle produkter, programvare og tjenester som ikke bærer Dell-merket, og som ikke er Dell-merkede Produkter.
   
 3. Ordre, priser og betaling
  3.1 Alle pristilbud utstedt av Dell skal gjelde i 15 dager dersom ikke annet er angitt i pristilbudet.
  3.2 Priser på Produkter, Programvare og Tjenester angis i Ordredokumentene eller Tjenestedokumentene utstedt av Dell. Dersom levering skjer i avdrag eller faser kan Dell ha behov for å endre Prisene for Produkter, Programvare og Tjenester på grunn av kursendringer, skatter, avgifter, frakt, pålegg eller kjøpskostnader. Pristilbud gitt av Dell skal være uten mva. eller andre skatter, pålegg og fraktkostnader dersom ikke annet uttrykkelig er angitt i pristilbudet. Disse omkostningene skal betales av Kunden i tillegg til tilbudspris og kan angis separat på Ordredokumentet.
  3.3 Dell må ha mottatt betaling for Produkter, Programvare og Tjenester før Dell sender Produktene fra seg eller leverer Programvare eller Tjenester til Kunden eller, dersom dette er skriftlig avtalt, innen den tidsfrist som er angitt i Ordredokumentene, eller dersom dette ikke er angitt, innen 30 dager fra fakturadato. Betaling skal skje til den konto som Dell har angitt (og som kan endres fra tid til annen). Betalingstidspunkt skal ha avgjørende betydning. Dell skal ha rett til å foreta kredittvurdering av Kunden. Dell har rett til å kreve forsinkelsesrente på forfalt betaling med 2 % pr måned beregnet daglig (både før og etter dom) inntil faktisk betaling har funnet sted i sin helhet. Dersom skyldig beløp fra Kunden til Dell i henhold til avtale ikke er betalt ved forfall, så har Dell (uten at dette har negativ innvirkning på andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelig for Dell) rett til å kansellere eller utsette oppfyllelsen av Avtalen eller eventuell ordre, herunder utsettelse av levering av Produktene, Programvaren og/eller Tjenesteytelser inntil det har blitt etablert betalings- eller kredittordning som Dell finner tilfredsstillende.
  3.4 Betalinger fra eller som skal betales av Kunden til Dell i henhold til denne Avtale skal være uten restriksjoner eller vilkår og skal være uten fradrag eller trekk (med mindre dette er påkrevet ved lov) for annet beløp, ved motregning eller på annen måte.
   
 4. Endringer i Produkter, Programvare eller Tjenester
  Endringer i Produkter, Programvare eller Tjenester kan forekomme etter at Kunden har foretatt bestilling, men før Dell sender ut Produktet eller Programvaren eller utfører Tjenesten, og Produktet, Programvaren eller Tjenesten som Kunden mottar kan vise små variasjoner fra det Produktet, den Programvaren eller den Tjenesten som Kunden bestiller, men vil tilfredsstille eller overstige alle materielle funksjonaliteter og ytelser ved Produktet, Programvaren eller Tjenesten som ble bestilt i utgangspunktet.
   
 5. Produkter
  5.1 Dell skal levere Produkter til Kundens adresse slik det fremgår av Ordredokumentene. Leveringsdato er ikke bindende og tid for levering skal ikke være av avgjørende betydning. Dersom det ikke er angitt noen leveringsdato, vil levering skje innen rimelig tid. Dellevering av Produkter kan finne sted.
  5.2 Kunden eller dennes representant bærer risikoen for Produktene fra leveringsdatoen. Dell har eiendomsrett til Produktene frem til Dell har mottatt fullstendig betaling for Produktene fra Kunden. Inntil Dell har mottatt full betaling, vil Kunden (1) ha Produktene i forvaring på vegne av Dell, (2) lagre Produktene (uten kostnad for Dell) separat fra Kundens eller tredjemanns varer og på en slik måte at de er lett gjenkjennelige som Dells eiendom, (3) ikke ødelegge, skjemme eller skjule identitetsmerker eller innpakning på eller som gjelder Produktene, (4) holde Produktene i forsvarlig stand og forsikre dem på Dells vegne for Produktenes fulle pris mot enhver risiko og på en måte som er tilfredsstillende for Dell. Kunden skal på anmodning fremlegge forsikringspolisen for Dell. Kunden gir Dell, deres agenter og ansatte en ugjenkallelig rett til når som helst og uten restriksjoner og uten forhåndsvarsel å få adgang til området hvor Produktene er eller vil bli oppbevart for å inspisere dem, eller dersom Kundens rett til å besitte Produktene har opphørt, til å hente dem. Dell har rett til å fastholde tiltak overfor Kunden tilsvarende Produktenes pris uansett om eiendomsretten til Produktet ikke har gått over på Kunden.
  5.3 Kunden skal inspisere Produktene for å avdekke eventuelle mangler, feil eller skader på Produktene eller innpakningen, og varsle Dell dersom det skulle være slike som ville være åpenbare ved rimelig ettersyn og testing av Produktene innen 7 dager etter levering av Produktene. Dersom feil eller mangel ikke er så åpenbare innen 7 dager etter levering, skal Kunden varsle Dell skriftlig om eventuelle feil eller mangler ved Produktene innen rimelig tid. Dersom Kunden ikke imøtekommer varslingsbestemmelsene i dette punkt, har ikke Kunden rett til å avslå Produktet; Dell har ikke noe ansvar for slike feil eller mangler, og Kunden er forpliktet til å betale for Produktene som om de hadde vært levert i henhold til Avtalen. Dell skal etter eget skjønn reparere eller erstatte Produkter som er avslått i henhold til dette punkt.
  5.4 Dersom Kunden av en eller annen grunn, uten lovmessig berettigelse, ikke godtar levering av noen av Produktene når de er klar for levering, eller dersom Dell ikke kan levere Produktene i tide fordi Kunden ikke har gitt tilstrekkelige instrukser, dokumenter, tillatelser eller fullmakter, så vil Produktene anses levert, og risikoen gått over på Kunden (herunder tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra Dells side) og Dell kan:
       5.4.1 Oppbevare Produktene frem til faktisk levering og Kunden skal holdes ansvarlig for alle tilknyttede kostnader og utgifter (uten begrensning for oppbevaring og forsikring); eller
       5.4.2 Selge Produktene til best mulig pris og (etter fradrag for eventuelle lagrings- og salgsutgifter) kreve Kunden dersom inntekt ved salg er lavere enn Prisen for Produktene.
   
 6. Tjenester, Programvare som Dell har levert i forbindelse med levering av Tjenester og Leveranser
  6.1 Dell skal levere Tjenester, Programvare eller Leveranser til Kunden i henhold til Tjenestedokumentene. Dell kan, dersom de velger det, foreslå fornyelse av Tjenesten og Programvare-lisensen ved å sende Kunden ny faktura eller, i henhold til forhåndsvarsel, fortsette å yte Tjenestene eller gjøre Programvaren tilgjengelig for Kunden. Kunden anses å ha godtatt slik fornyelse av Tjenesten og Programvare-lisensen ved betaling av fakturaen ved forfall eller ved å fortsette å bestille Tjenester eller å benytte Programvaren.
  6.2 Alle Immaterielle Rettigheter inkludert i Materiale og Leveranser tilhører kun Dell, deres leverandører eller deres lisensgivere dersom ikke annet er uttrykkelig angitt i Avtalen.
  6.3 Forutsatt full betaling for gjeldende Tjenester, gir Dell Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og avgiftsfri rett til å bruke Materialene og Leveransen kun: (1) i det eller de land hvor Dell leverer Tjenestene, (2) til internt bruk, og (3) i det omfang det er nødvendig for Kunden å nyte fordelen av Tjenestene som angitt i gjeldende Tjenestedokumenter.
  6.4 Dell kan kansellere eller utsette levering av Tjenester eller Kundens adgang eller brukeradgang til Programvaren gitt av Dell i forbindelse med levering av Tjenester når Dell er anmodet om å gjøre det: (1) i henhold til lov, (2) ved påkrav fra kompetent domstol, eller (3) når Dell har rimelig grunn til å tro at Kunden (eller Kundens brukere) er involvert i straffbar handling i forbindelse med Avtalen.
  6.5 Dell kan ha behov for å utføre planlagte eller ikke planlagte utbedringer eller vedlikehold eller fjernutbedringer eller oppgradinger av Programvaren som er levert av Dell i forbindelse med utførelse av Tjenester og som er installert på Kundens datasystem(er) ("Vedlikehold "), og som midlertidig kan forringe kvaliteten på ytelsen eller resultere i delvis eller hel driftsstans i Programvaren. Enhver forringelse eller avbrytelse av Programvaren eller Tjenesten i forbindelse med Vedlikeholdet gir ikke grunnlag for refusjon eller kreditt for noe beløp som Kunden har betalt.
  6.6 Kunden er innforstått med at driften og tilgjengeligheten på systemet som benyttes for å gå inn på og bruke Programvaren levert av Dell i forbindelse med Tjenesten (herunder telefon, datanettverk og internett) eller for overføring av informasjon, kan være uforutsigbar og kan innimellom forstyrre eller hindre tilgang til, bruk eller drift av Programvaren. Dell er ikke ansvarlig for slike forstyrrelser eller hindringer i Kundens adgang til, bruk eller drift av Programvaren.
  6.7 Ved utføring av Tjenestene eller i forbindelse med Kundens bruk av Programvaren levert av Dell, kan Dell ha behov for å få, motta eller innhente data eller informasjon, herunder system-spesifikke data (samlet kalt "Data "). Kunden gir Dell en ikke eksklusiv og verdensomfattende, avgiftsfri, evig og ugjenkallelig lisens til:
       6.7.1 å bruke, samle, distribuere, vise, lagre, prosessere eller opprette avledede arbeider av Dataene kun for det formål som er beskrevet i pkt 6.7;
       6.7.2 en lisens til å forene Dataene med andre data til anonym bruk i forbindelse med Dells markedsførings- og salgsaktivitet; og
       6.7.3 en rett til å kopiere og vedlikeholde slike Data på Dells servere (eller leverandørers servere) i den periode denne Avtale gjelder.
  6.8 Kunden innestår for og garanterer at han har fått alle nødvendige rettigheter, tillatelser og godkjennelser til å bruke og overføre Data i og utenfor det land hvor Kunden befinner seg i forbindelse med Dells utføring av Tjenestene eller Kundens bruk av Programvaren.
   
 7. Tjenester
  7.1 Der de kjøpte Tjenester består av reparasjon av Dell-merkede Produkter, skal Tjenestene utgjøre de reparasjonstjenester som er nødvendige for å fikse feil i materiale eller konstruksjon av ethvert Produkt som dekkes av denne Avtalen. Forebyggende vedlikehold omfattes ikke og Dell er ikke ansvarlig for reparasjon på Dell-merkede Produkter som skyldes problemer i Programvaren eller Produkter levert av tredjemann til Kunden. Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt i Tjenestedokumentet, omfatter Tjenesten ikke reparasjon av Produkter eller Produkt-komponenter som har blitt ødelagt på grunn av: (1) arbeid utført av andre enn Dell eller deres representant, (2) uhell, feilaktig anvendelse eller misbruk av Produktet eller Produkt-komponenter (herunder, men ikke begrenset til, bruk av feil nettspenning eller sikringer, bruk av inkompatible innretninger eller tilbehør, uriktig eller utilstrekkelig ventilasjon, eller unnlatelse av å følge bruksanvisning) av andre enn Dell eller deres representant; (3) flytting av Produkter fra ett geografisk område eller virksomhet til et annet; eller (4) naturkatastrofer, herunder men ikke begrenset til lynnedslag, oversvømmelser, tornadoer, jordskjelv eller storm. Deler som benyttes til reparasjon eller service på Produkter kan være nye, nesten nye eller satt i stand.
  7.2 Kunden gir Dell fullmakt til å bruke eller gi tilgang til Produkter levert av tredjemann til Kunden, dersom nødvendig, eller på anmodning fra Kunden ved Dells utførelse av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til kopiering, lagring og reinstallering av backup-system eller data. Kunden skal beskytte, erstatte og holde Dell skadesløs for eventuelle krav fra tredjemann eller handling som oppstår på grunn av Kundens unnlatelse av å skaffe slik fullmakt (herunder men ikke begrenset til innhenting av nødvendige lisenser, Immaterielle Rettigheter eller eventuelt andre tillatelser, myndighetspålagte sertifikater eller godkjennelser forbundet med teknologi, programvare eller andre komponenter).
   
 8. Programvare
  8.1 Programvare er underlagt separat programvarelisens som følger programmets media- og produktveiledning, håndbok eller annen dokumentasjon som fremlegges for Kunden ved installering eller bruk av Programvaren.
  8.2 Dersom lisensbestemmelser ikke følger Programvaren, gir Dell Kunden en ikke-eksklusiv rett til å gå inn på eller bruke Programvaren som er levert av Dell. Programvare som er levert eller gjort tilgjengelig for Kunden av Dell i forbindelse med Tjenesteytelsen skal kun benyttes ved gjennomføring av Tjenesten og kun slik at Kunden kan nyte fordelen av Tjenesten.
  8.3 For Programvare levert av Dell i forbindelse med levering av Tjenesten, gjelder følgende:
       8.3.1 Kunden kan ikke: (1) kopiere (lagre for å lage backup), tilpasse, lisensiere, selge, overlate, sublisensiere eller på annen måte overføre eller behefte Programvaren; (2) benytte Programvaren i et "managed services"- program; eller (3) benytte Programvaren utover det tillatte antall lisenser for samtidige bruker, steder eller andre kriterier som angitt i gjeldende Tjenestedokument.
       8.3.2 Kunden er hindret fra (1) å forsøke å bruke eller gi uberettiget tilgang til Dell eller tredjemanns nettverk eller utstyr; (2) å forsøke å sondere, skanne eller teste ut sårbarheten ved Programvaren eller et system, konto eller nettverk hos Dell eller deres kunder og leverandører; (3) å gripe inn eller forsøke å gripe inn i service til annen bruker, host eller nettverk; (4) å overføre spontane gruppe eller kommersielle meldinger; (5) å begrense, umuliggjøre eller på annen måte gripe inn i en annen persons mulighet - uansett hensikt, formål eller kunnskap - til å kunne benytte Programvaren (unntatt verktøy med sikkerhetsfunksjoner); eller (6) å begrense, umuliggjøre eller på annen måte avbryte eller medvirke til degradering av utstyr som Dell bruker (eller noen av Dells leverandører) i forbindelse med leveringen av Tjenesteytelsen.
  8.4 Kunden gir Dell, eller agent utpekt av Dell, rett til å utføre revisjon av Programvaren i løpet av vanlig arbeidstid. Kunden aksepter å samarbeid med Dell ved slik revisjon og til å gi nødvendig tilgang til alle registre forbundet med bruk av Programvaren. Revisjonen er begrenset til verifisering av Kundens overholdelse av brukervilkårene for slik Programvare i henhold til denne Avtale.
   
 9. Produsentens garanti
  9.1 I henhold til punkt 9.3 garanter Dell at Dell-merkede Produkter: (1) skal være i overensstemmelse med produktspesifikasjonen og (2) skal være fri for materielle feil i en periode på 12 måneder fra fakturadato ("Garantiperioden"), og (3) at Dell-merkede reservedeler skal være feilfrie i 90 dager fra levering eller resten av Garantiperioden, dersom den er lenger. Utførelse av ett av valgene under punkt 9.3 nedenfor utgjør full oppfyllelse av Dells forpliktelser i forbindelse med de garantier som er gitt i punkt 9.1.
  9.2 Alle garantier, betingelser og andre vilkår i henhold til gjeldende regler, herunder men ikke begrenset til den 2-årige reklamasjonsrett etter kjøpsloven utelukkes så langt det er tillatt ved denne Aftale.
  9.3 Dell skal etter eget skjønn reparere eller erstatte Dell-merkede Produkter som ikke er i samsvar med garantien fremsatt i punkt 9.1, forutsatt at Dell er varslet om den påståtte mangelen innen 7 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen og under enhver omstendighet innenfor Garantiperioden. Dersom Dell velger å erstatte et Dell-merket Produkt eller deler av dette i samsvar med garantien fremsatt i punkt 9.1, skal Dell levere erstatningsprodukt eller delene til Kunden for Dells regning til den adressen hvor det Dell-merkede Produkt ble levert og eiendomsrett til det mangelfulle Produktet eller deler som erstattes skal (dersom det var overdratt til Kunden) overføres til Dell. Kunden skal gjøre de nødvendige tiltak for levering til Dell av det mangelfulle Produktet som skal erstattes og Dell skal ha rett til å kreve Kunden dersom slikt mangelfullt Produkt eller del ikke returneres ved forespørsel.
  9.4 Dell garanterer: (1) at Tjenesten eller Leveransen skal være i overensstemmelse med Tjenestedokumentene og (2) at Tjenesten skal utføres med nødvendig omhu og dyktighet i løpet av gjeldende Tjeneste-periode.
  9.5 Dell garanterer at Dell-merket Programvare levert av Dell i en periode på 90 dager fra dato for levering skal fungere på alle materielle måter i henhold til relevant fremlagt spesifikasjon, forutsatt at: (1) Kunden varsler Dell om eventuelle feil og mangler ved Programvaren innen 14 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen, eller (2) Kunden skaffer Dell dokumenterte eksempler på slike feil eller mangler. Dell gir ingen forsikring eller garanti for at Programvaren er fri for små feil. Dells eneste ansvar i henhold til garantien som gis i punkt 9.5 og Kundens eneste rettsmiddel skal være utbedringen av eventuelle feil på Dell-merkede Programvarer slik at den materielt fungerer godt og i henhold til relevant spesifikasjon.
  9.6 Dell er ikke ansvarlig i henhold til garantien gitt i dette punkt 9 når det gjelder:
       9.6.1 Eventuelle feil som oppstår på grunn av slit og elde, forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, manglende oppfølging av Dells instrukser (muntlig eller skriftlig), feilaktig anvendelse eller endringer, modifikasjoner, tilpasninger eller rettelser i produktet og/eller Programvaren uten godkjennelse fra Dell;
       9.6.2 Produkter og/eller Programvare som Kunden ikke har betalt ved forfall inntil betaling skjer;
       9.6.3 For eventuelle Produkter, Programvare, Leveranse deler, materiell eller utstyr som ikke er tilvirket eller produsert av Dell, hvoretter Kunden kun har rett til fordel av slik garanti som gis av tilvirkeren eller Dells leverandør i den grad de kan anvises av Dell til Kunden;
       9.6.4 Eventuell Programvare, Leveranse eller Produkt tilvirket, produsert eller skaffet av Dell i henhold til Avtalen og i samsvar med design, spesifikasjon, instruks eller anbefaling gitt til Dell av Kunden;,
       9.6.5 Alle typer feil, skader og slitasje som spesifikt er unntatt fra Dell ved skriftlig varsel; og/eller
       9.6.6 Dersom Kunden gjør ytterligere bruk av Produktet og/eller Programvaren etter at varsel er gitt som angitt punkt 9.3.
  9.7 Dell garanterer ikke for at Produktet, Programvaren, Leveransen eller Tjenesten vil fungere: (1) sammen med konfigurasjoner som ikke er levert av Dell eller (2) yte spesifikt resultat selv om konfigurasjonen eller resultatet har blitt diskutert med Dell.
   
 10. Ansvar
  10.1 Ingen av partene kan unntas ansvar eller ha begrenset ansvar overfor den annen part i tilfelle: (1) død eller personlig skade på grunn av uaktsomhet, (2) bedrageri eller (3) bedragerske opplysninger eller (4) andre forpliktelser som i henhold til lov ikke kan utelukkes.
  10.2 Ingen av partene er ansvarlig for
       10.2.1 Indirekte eller følgestap eller -skader;
       10.2.2 Tapt fortjeneste, inntekt eller omsetning;
       10.2.3 Kundens tapte bruk av system(er) eller nettverk;
       10.2.4 Tapt goodwill eller omdømme;
       10.2.5 Tap av, forfalskning av eller ødelagte data eller programvare; eller
       10.2.6 Gjenvinning av data eller programmer.
  10.3 Bortsett fra ansvar i henhold til punkt 10.1 skal Dells fulle og hele ansvar overfor Kunden i henhold til Avtalen, uansett om det gjelder uaktsomhet eller avtalebrudd eller på annen måte, ikke overstige 125% av den pris Kunden skal betale for Produktene, Programvaren, Leveranse og/eller Tjenestene i henhold til Avtalen.
   
 11. Høyrisikovirksomhet
  Kunden er innforstått med at Produktene, Programvaren, Leveransen og Tjenestene ikke utformet eller tenkt til bruk i risikofylte områder som krever sikkerhetsanordning, herunder men ikke begrenset til, ved drift i kjernefysisk virksomhet, luftfart eller kommunikasjonssystemer, luftfartskontroll, våpensystemer, hjerte-lungemaskin eller andre innretninger hvor eventuell feil i Produkter, Programvare, Leveranse eller Tjenester direkte kan medføre død, personskade eller alvorlig fysisk skade eller skade på eiendom ("Høyrisikovirksomhet"). Dell frasier seg uttrykkelig alle uttrykkelige eller implisitte funksjonsgarantier i relasjon til Høyrisikovirksomhet.
   
 12. Taushetsplikt
  Hver av partene har taushetsplikt om opplysninger de mottar fra den annen part på samme måte som de ville behandle egne konfidensielle opplysninger, men ikke uten rimelig grad av skjønn.
   
 13. Produsentens garanti
  13.1 Dell skal forsvare og holde Kunden skadesløs for eventuell tredjemanns krav eller handling hvor Dell-merkede Produkter, Programvare, Leveranser eller Tjenester som er utarbeidet og produsert av Dell og levert i henhold til Avtalen bryter eller misbruker tredjemanns Immaterielle Rettigheter som gjelder i det land hvor Dell leverer og hvor Kunden har fullmakt til å motta slike Produkter, Programvare eller Tjenester ("Krav"). Dersom Dell mottar melding om et Krav som etter Dells rimelige skjønn kan resultere i en ugunstig avgjørelse, så skal Dell etter eget valg: (1) innhente rett for Kunden til å fortsette å bruke disse Produktene, Leveransen eller Programvaren eller tillate at Dell fortsetter utføre Tjenester; (2) modifisere slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester slik at de ikke krenker slike tredjemannsrettigheter; (3) erstatte slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester med tilsvarende som ikke krenker tredjemannsrettighetene; eller (4) refundere eventuelt forhåndsbetalte gebyrer for den påståtte krenkende Tjenesten som ikke er utført eller innvilge en rimelig avskrevet eller proratarisk refusjon for påståtte krenkende Produkter, Leveranser eller Programvare.
  13.2 Uansett hva som fremgår av punkt 13.1 så har Dell ingen forpliktelse i henhold til punkt 13.1 for eventuelle Krav som oppstår på grunn av: (1) modifikasjoner i Dell-merkede Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester som ikke var utført av eller på vegne av Dell; (2) kombinasjon av, drift eller bruk av slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester sammen med det Tredjemannsprodukter, Programvare eller Tjenester (en kombinasjon som medfører den påståtte krenkelsen); eller (3) Dells overholdelse av Kundens skriftlig spesifikasjoner eller instrukser, herunder innlemmelse av eventuell programvare eller annet materiell eller prosesser som er skaffet eller krevet av Kunden.
  13.3 Punkt 13.1 og 13.2 fastsetter Kundens eneste rettsmiddel for eventuelle Krav.
  13.4 Kunden skal forsvare og holde Dell skadesløs overfor eventuell tredjemannskrav eller handling som oppstår på grunn av (1) Kundens unnlatelse av å innhente nødvendige lisenser, Immaterielle Rettigheter eller andre tillatelser, myndighetspålagte sertifikater eller godkjennelser forbundet med teknologi eller data fremskaffet av Kunden; eller (2) forbundet med programvare eller andre komponenter som Kunden har spesifisert eller krevet installert som del av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten; (3) Kundens brudd på Dells eiendomsrett som angitt i denne Avtale; eller (4) eventuell unøyaktig fremstilling med hensyn til om det foreligger en eksportlisens; eller (5) eventuelle anklager mot Dell på grunn av Kundens brudd eller påstått brudd på gjeldende eksportregler, forskrifter eller ordre.
   
 14. Opphør
  14.1 Hver av partene kan (uten at dette har negativ innvirkning på andre rettigheter eller rettsmidler som vedkommende har mot den annen part) si opp Avtalen skriftlig og umiddelbart dersom den annen part:
       14.1.1 Begår et vesentlig brudd på Avtalen og unnlater å godtgjøre slikt brudd innen 30 dager etter skriftlig varsel; eller
       14.1.2 Opphører, eller truer med å opphøre, med sin forretningsvirksomhet eller blir insolvent.
  14.2 Dell kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel dersom Kunden:
       14.2.1 Unnlater å betale uomtvistet beløp som han er skyldig Dell i henhold til Avtalen;
       14.2.2 Kunden bryter eller Dell har rimelig grunn til å anta at Kunden har brutt eksportkontrollreglene;
       14.2.3 Kunden bryter eventuelle forpliktelser relatert til Immaterielle Rettigheter, garantier og erstatninger som fremgår av Avtalen.
  14.3 Ved opphør av Avtalen skal partenes forpliktelser i forbindelse med Produktene, Tjenesten og/eller Programvaren i henhold til Ordredokumentene i henhold til Avtalen automatisk opphøre unntatt søksmålsrett som oppstår før opphør.
  14.4 Følgende punkter vil gjelde også etter opphør av Avtalen og vil fortsatt være bindende for partene, deres etterkommere og oppdragstakere: 1 (Innledning); 2 (Forklaringer); 3.3 (Betaling); 5 (Produkter); 6 (Tjeneste, Programvare & Leveranser); 7 (Tjenester); 9 (Garantier); 10 (Ansvar); 11 (Høyrisikofrasigelse); 12 (Taushetsplikt); 14 (Opphør); 15 (Force majeure); 16 (Oppfyllelse av eksportkrav); 17 (Datafortrolighet); 18 (WEEE oppfyllelse); og 19 (Annet).
   
 15. Force majeure
  Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den annen part i tilfelle av manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser (unntatt betalingsforpliktelser) i henhold til denne Avtale i perioder hvor slik ytelse blir forsinket på grunn av hendelser som er utenfor partenes kontroll, herunder men ikke begrenset til brann, oversvømmelser, handelsforbud, streik, opprør eller eventuelle statskupp ("Force Majeure hendelse"), forutsatt at den part som blir forsinket umiddelbart skriftlig meddeler den annen part om slik hendelse. Den forsinkede part skal fritas for levering så lenge Force Majeure-hendelsen varer, men dersom Force Majeure-hendelsen varer mer enn 30 dager kan den annen part umiddelbart si opp Avtalen, helt eller delvis, ved å sende skriftlig melding til den forsinkede part.
   
 16. Eksportsamtykke
  16.1 Kunden godtar at Produktene, Leveransen, Programvaren og Tjenestene i henhold til denne Avtale (som kan omfatte teknologi og kryptering): (1) er underlagt amerikansk så vel som europeisk toll- og eksportkontrollregler, (2) kan gjøres og utøves i land utenfor USA og Europa, eller utenfor landegrensene i det land hvor Kunden eller Kundens produkter befinner seg, og (3) kan også være underlagt de toll- og eksportregler i det land hvor Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenestene ytes eller mottas. I henhold til disse regler kan Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten omfattet av denne Avtale, ikke selges, leies ut eller på annen måte overføres til begrensede sluttbrukere eller begrensede land. I tillegg kan Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten ikke selges, leies ut eller på annen måte overføres til, benyttes av sluttbruker som deltar i virksomhet forbundet med masseødeleggelsesvåpen, herunder, men ikke nødvendigvis begrenset til, design, utvikling, produksjon og bruk av kjernefysiske materialer, kjernefysiske innretninger eller kjernefysiske våpen, missiler eller støtte av missilprosjekter, kjemiske eller biologiske våpen. Kunden aksepterer å følge disse lover og forskrifter.
  16.2 Kunden innestår for at eventuell programvare som de har skaffet og som er brukt som en del av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten ikke inneholder noen kryptering eller, i den grad de inneholder kryptering, at Programvaren er godkjent for eksport uten lisens. Dersom Kunden ikke kan innestå for det forannevnte, aksepterer Kunden å gi Dell de nødvendige opplysninger for at Dell skal kunne oppnå eksportlisens fra de amerikanske myndigheter eller andre gjeldende nasjonale myndigheter og å gi Dell den bistand som kreves for å oppnå dette. Uansett foranstående så har Kunden eneansvar for å innhente nødvendige lisenser vedrørende eksport av programvaren. Dell kan også kreve eksportgodkjennelse for programvaren fra Kunden.
  16.3 Dells ordrebekreftelse for Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester er betinget av utstedelse av eksportlisens som kreves av amerikanske myndigheter eller andre gjeldende nasjonale myndigheter. Dell er ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten på grunn av Kundens unnlatelse av å innhente slik lisens eller å skaffe slik godkjennelse.
  16.4 Kunden aksepterer å forsvare og holde Dell skadesløs for eventuell tredjemanns krav eller saksanlegg på grunn av Kundens brudd eller påståtte brudd på gjeldende eksportregler.
   
 17. Personvern
  I dette punkt 17 skal uttrykkene "dataansvarlig", "databehandler", "personlige opplysninger" og "behandling" innebære det som er beskrevet i EU direktiv 95/46/EC om personvern med hensyn til behandling av personlige opplysninger og om fri flyt av slike opplysninger ("Direktivet") slik denne lyder til enhver tid.
  17.1 I den grad Kunden og Dell er dataansvarlige for eventuelle personlige opplysninger som behandles i forbindelse med denne Avtale, skal hver av partene etterkomme de bestemmelser og forpliktelser som Direktivet pålegger, i den grad det er påkrevet i den enkelte parts lovgivning. Som dataansvarlig bekrefter Kunden at de har innhentet alle nødvendige fullmakter for lovlig behandling før overføringen av personlige opplysninger til Dell.
  17.2 I den grad Dell behandler personlige opplysninger på vegne av Kunden i henhold til denne Avtale, skal Dell påse at nødvendig sikring er på plass for å verne om personopplysningene. Dell skal bruke nødvendige ressurser på å bistå Kunden i å imøtekomme disse forpliktelsene som dataansvarlig, å besvare forespørsler om tilgang til Kundens register fra de personer som opplysningene gjelder, i henhold til Kundens betaling av Dells rimelige krav for den tid Dells personale bruker på å gjøre dette.
  17.3 Kunden gir Dell fullmakt til å innhente, bruke, lagre og overføre de personopplysninger som Kunden gir til Dell for å oppfylle Dells forpliktelser i henhold til denne Avtale og for eventuelle tilleggsformål som angis i henhold til Avtalen.
  17.4 Dell kan i daglig forretningsvirksomhet overføre personlige opplysninger gjennom sine konsernsystemer verden over, til andre selskaper, agenter eller underleverandører i samme konsern, eller til andre relevante forretningsforbindelser som kan ha tilfeldig tilgang til personlige opplysninger. Ved slik overføring skal Dell påse at det er tilstrekkelig beskyttelse for å verne om de personlige opplysninger som overføres i henhold til denne Avtale.
  17.5 Dell er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra Kunden eller den registrerte som oppstår fra eventuell handling eller utelatelse av Dell i den grad denne handlingen eller utelatelsen inntrådte ved Dells oppfyllelse av Kundens instrukser.
   
 18. WEEE oppfyllelse
  Dell påtar seg ansvar for oppfyllelse av EU direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall), herunder, men ikke begrenset til, rapportering av utstyr levert til markedet, betaling av ØKO-gebyrer til riktig myndighet når dette kreves og mottakelse av returprodukter på oppsamlingssteder fremskaffet av Dell i henhold til direktivet og slik det er omdannet til lokal lovgivning. Produkter deponert på returpunkter vil bli gjenvunnet av Dell i henhold til direktivet. Kunden er ansvarlig for retur av produktene for egen regning til Dells angitte returpunkt i henhold til Dells gjenvinningsprogram i samsvar med direktivet - www.euro.dell.com/recycling.
   
 19. Annet
  19.1 Meddelelser gitt i henhold til Avtalen skal være skriftlige og skal tre i kraft når den er levert til den annen parts rettmessige juridiske representant på den adressen som er angitt på Dells faktura.
  19.2 Ingen av partene kan tildele eller overføre denne Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra den annen part, unntatt når: (1) godkjennelse ikke kreves av Dell for tildeling til tilknyttede selskaper og (2) Dell kan subkontrahere sine forpliktelser i henhold til Avtalen, men skal fortsatt være ansvarlig overfor Kunden for slike forpliktelser.
  19.3 Denne Avtalen utgjør en fullstendig avtale mellom partene og hver av partene godkjenner at ved å inngå denne Avtalen har de ikke vært avhengig av, og har ingen rettigheter eller rettsmiddel med hensyn til eventuell erklæring, fremstilling, forsikring eller garanti (enten dette er gjort uaktsomt eller i god tro) annet enn det som uttrykkelig fremgår av denne Avtale. Intet i Avtalen skal begrense eller utelukke eventuelt ansvar for bedrageri eller bedragerske opplysninger.
  19.4 Eventuelle endringer i Avtalen eller i fremsatt ordre i henhold til Avtalen vil ikke være gyldig eller bindende hvis de ikke er skriftlige og godkjent av partene. Dersom en bestemmelse i Avtalen skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførbar, vil bestemmelsen bli strøket eller endret dersom dette er nødvendig for å være lovmessig korrekt, og resten av Avtalen vil gjelde fullt ut.
  19.5 En parts kravsfrafall ved avtalebrudd eller forsinkelse med å utøve en rettighet i henhold til Avtalen skal ikke utgjøre et kravsfrafall for eventuelt etterfølgende brudd på Avtalen.
  19.6 Avtalen og eventuelle ikke-kontraktsmessige forpliktelser skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett og hver av partene vedtar herved de norske domstoler, herunder Oslo tingrett som eksklusivt verneting for slike søksmål.
  19.7 Wien-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde for denne Avtale.
   

Vilkår og betingelser for salg for personer eller foretak som kjøper for å videreselge (gjelder alle kjøp av produkter som kjøperen har til hensikt å videreselge til andre)

Dell Channel-forhandleravtale Klikk her

Copyright 1999-2014 Dell Inc. | Leveringsbetingelser | Uløste problemer | Retningslinjer for personvern | Håndter Cookies | Om våre annonser | Dells resirkuleringsprogram | Kontakt | Veiviser

All informasjon vedrørende priser, spesifikasjoner, tilgjengelighet, frakt, månedsbetaling og konfigurasjon kan endres uten varsel. Den endelige konfigurasjon kan variere fra den på bildene ovenfor. Tilbudet gjelder kun nyinnkjøp fra Dell Forbrukere i Norge. Tilbud på hjemmesiden er ikke bindende. Bestilling er først bindende etter ordrebekreftelse fra Dell. Dell er ikke ansvarlig for skrivefeil eller feil på bildene. Forbrukere har 14 dagers angrerett fra levering skjer. Den tilbudte standardservice begrenser ikke forbrukeres rettigheter i forbrukerlovgivningen. Dells alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder. Tilbudspriser gjelder kun de første 5 stk. av en produkttype. Etterfølgende systemer kan kjøpes til sedvanlig pris

Miljøgebyret er fastsatt i Avfallsforskriften. Formålet med den er å redusere de miljøproblemer elektriske og elektroniske produkter forårsaker når de ender som avfall (EE-avfall). Forskriften skal sikre at slikt avfall gjenvinnes i så stor grad som mulig, ved at forhandleren tar imot EE-avfall. Systemet finansieres gjennom et gebyr på nye produkter. Se mer på Dell & Miljøet. Den tilbudte standardservice begrenser ikke forbrukeres rettigheter i forbrukerlovgivningen.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme pikselfeil på LCD-skjermer. Dette skjer ved at det kommer små punkter/piksler som forblir konstant mørke eller har en lys missfarge. Dell bytter i henhold til servicenivået og i overenskommelse med industristandarder skjermer med pikselfeil. Det godtas til og med 5 defekte piksler.

Viktig informasjon om sikkerhetskopiering: Det er viktig at du alltid sørger for å ha oppdatert og forsvarlig sikkerhetskopi av programvare og dokumenter. Dell er ikke ansvarlig for tap av slik programvare og dokumenter. Sikkerhetskopiering kan gjøres på måter. De fleste operativsystemer inneholder sikkerhetskopieringsmuligheter. Du kan også kjøpe spesiell sikkerhetskopieringsprogramvare. Dette finnes også i mange CD-ROM- og CD-RW-enheter. For ytterligere informasjon om hvordan programvaren fungerer kan du starte programmet og trykke "Hjelp". Hvis du vil bruke sikkerhetskopiering i operativsystemet Microsoft® Windows® XP, gjør du slik: (i) klikk på Start-knappen; (ii) gå til Programmer; (iii) gå til Tilbehør; (iv) gå til Systemverktøy; og (v) velg Sikkerhetskopiering.

Alle produktene som inngår i dette tilbudet, kan kjøpes separat. Priser for enkeltproduktene er å finne på www.dell.no/Totalebesparelser

snWW10